Strona główna Powiat DrawskiCzaplinek Burmistrz Czaplinka wprowadza ulgi dla przedsiębiorców

Burmistrz Czaplinka wprowadza ulgi dla przedsiębiorców

przez admin
Lokalny Reporter

Komunikat Burmistrza Czaplinka – mając na uwadze obecną sytuację z jaką przyszło nam wszystkim się zmierzyć w obliczu stanu epidemii i niestety rozprzestrzeniającego się coraz bardziej wirusa COVID-19, rozumiejąc Państwa coraz większe problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uprzejmie wyjaśniam, że w obecnym stanie prawnym w zakresie podatków lokalnych, zgodnie z art. 67a i art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900, z późn.zm.) działając jako organ podatkowy, mogę wyłącznie na indywidualny wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, udzielić ulgi, która stanowi pomoc publiczną, w formie:

  • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty;
  • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
  • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej (niezapłacony w ustawowym terminie podatek), odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Zgodnie z powyższym, każdy wniosek złożony przez przedsiębiorcę o udzielenie jednej z ww. ulg wymaga złożenia wraz z nim również informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w tym dotyczącej sytuacji ekonomicznej  oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, a każdy wniosek podlega indywidualnemu rozpatrzeniu.

Niezależnie od możliwości przyznawania przez burmistrza ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, ustawodawca przyznał również uprawnienia radzie gminy do wprowadzenia w drodze uchwały innych zwolnień przedmiotowych niż tych określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn.zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz.333, z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888, z późn.zm.), z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Obowiązujące przepisy prawa zarówno w zakresie przyznawania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, jak również wprowadzania zwolnień przez radę gminy związane są z określoną procedurą, której niestety nie można w obecnej sytuacji pominąć.

Zapewniam Państwa, że z uwagą obserwuję toczące się prace ustawodawcy nad zmianą ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.374) oraz niektórych innych ustaw, na mocy której zarówno burmistrz oraz rada gminy uzyskają uprawnienia do wprowadzenia dogodnych ulg lub zwolnień w spłacie ww. zobowiązań. Niezwłocznie po wejściu w życie nowych przepisów prawa podejmę wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Czaplinku działania mające na celu wprowadzenie pakietu pomocowego dla przedsiębiorców w Gminie Czaplinek.  

Marcin Naruszewicz – Burmistrz Czaplinka

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl