Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie Ciąg dalszy spraw związanych z wicestarostą Mariuszem Nagórskim. Jest kolejna decyzja Rady Powiatu Drawskiego

Ciąg dalszy spraw związanych z wicestarostą Mariuszem Nagórskim. Jest kolejna decyzja Rady Powiatu Drawskiego

przez admin

Po raz kolejny Sesja Rady Powiatu Drawskiego zdominowana była ponownie odwołaniem wicestarosty Mariusza Nagórskiego, która to sprawa budzi wiele kontrowersji nie tylko wśród radnych ale również wśród lokalnej społeczności.

W planie dzisiejszej sesji rady pojawiły się ponownie projekty uchwał dotyczące rozpatrzenia wniosku Starosty o odwołanie Wicestarosty, podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wicestarosty Powiatu Drawskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia odwołanego Wicestarosty Powiatu Drawskiego z pełnienia dotychczasowych obowiązków. Uchwały te zostały już podjęte na sesji  w dniu 8 kwietnia 2022 r.

Wojewoda stwierdził nieważność uchwały

W dniu 13 maja Wojewoda Zachodniopomorski wydał rozstrzygniecie nadzorcze w zakresie podjętych uchwał radnych Rady Powiatu Drawskiego w zakresie odwołania Mariusza Nagórskiego z funkcji wicestarosty. Jak można przeczytać w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego główną przyczyną wydania rozstrzygnięcia przez Wojewodę było wadliwe powiadomienie Mariusza Nagórskiego o terminie sesji podczas której miał być odwołany. W dokumencie Wojewody czytamy: w świetle wypracowanych w tym zakresie poglądów, stwierdzić należy że wadliwie zawiadomienie radnego o sesji organu stanowiącego, w sferze skutków odpowiadające brakowi takiego zawiadomienia, przesądza o daleko idącej wadliwości uchwał przyjętych na tak zwołanym posiedzeniu, poprzez istotnie naruszenie art. 15 ust. 1 i 7 ustawy o samorządzie powiatowym. Decyzja Wojewody poskutkowała wycofaniem z obrotu prawnego uchwał.

Radni ponownie rozstrzygali sprawę odwołania wicestarosty

W planie dzisiejszej sesji były projekty uchwał dotyczące odwołania się Powiatu Drawskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie podjętej wcześniej uchwały dotyczącej pozbawienia funkcji wicestarosty. Na początku sesji Starosta Drawski Stanisław Cybula złożył wniosek o wycofanie z planu sesji tych projektów. Starosta motywował wycofanie tych projektów brakiem obecności radcy prawnego, który opiniował projekty. Radni przegłosowali wycofanie tych projektów. Prawdopodobnie ta sprawa będzie procedowana podczas kolejnej sesji. Od decyzji radnych będzie zależało, czy Powiat Drawski będzie odwoływał się na drodze sądowej od rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody.

W dalszej części sesji radni ze względu na stwierdzenie nieważności przez Wojewodę wcześniejszych uchwał dotyczących odwołania wicestarosty Nagórskiego po raz kolejny podjęli procedowanie projektów uchwał w tej sprawie.

Zanim radni przystąpili do głosowania Mariusz Nagórski wygłosił przemówienie. Radny Nagórski poinformował, ze składał wielokrotnie wyjaśnienia i żadne z wyjaśnień nie zostało przyjęte. Jak powiedział M. Nagórski – podtrzymywane są w dalszym ciągu wszystkie zarzuty. Jak podkreślił jest pewny, że decyzja o jego odwołaniu podjęta została przez grupę radnych jeszcze przed składanymi przez niego  wyjaśnieniami. W dalszej części wystąpienia w skrócie M. Nagórski przypomniał przebieg prac nad jego odwołaniem i pojawiającymi się zarzutami. Po tym wystąpieniu przeprowadzono głosowanie.

Za odwołaniem wicestarosty Mariusza Nagórskiego było 10 radnych, przeciw 6 radnych, a wstrzymał się 1 radny.  Po raz kolejny radni zdecydowali odwołaniu wicestarosty ze stanowiska.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl