Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie POWIAT DRAWSKI: INFORMACJA Z LI SESJI RADY POWIATU DRAWSKIEGO

POWIAT DRAWSKI: INFORMACJA Z LI SESJI RADY POWIATU DRAWSKIEGO

przez admin

W dniu 16 września 2022 roku odbyła się LI sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadziła Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego.

Podczas sesji Radni zapoznali się  ze  sprawozdaniem z działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Złocieńcu Sp. z o.o.za rok 2021,  sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za I półrocze 2022 r. oraz sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej
z przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2022 r. 

Ponadto na zaproszenie Przewodniczącej Rady Powiatu Drawskiego dr Ewa Giza – Dyrektor Szpitala MSWiA w Złocieńcu przedstawiła prezentację multimedialną  na temat opieki psychiatrycznej, psychologicznej, środowiskowej oraz utworzonych z inicjatywy Dyrektora  Szpitala MSWiA w Złocieńcu  instytucji leczenia  psychiatrycznego od 2020 r.

Podczas sesji na wniosek Starosty Drawskiego Radni dokonali wyboru Waldemara Krzysztofa Włodarczyka na stanowisko Wicestarosty Drawskiego, a także pogratulowali Iwonie Kucharskiej powołania na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkól w Drawsku Pomorskim

 Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie:

a)       określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu drawskiego;

b)       ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski;

c)       zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2022 roku;

d)       przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Powiat Drawski stawia na pracowników” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020;

e)       pozbawienia kategorii dróg powiatowych;

f)        pozbawienia kategorii dróg powiatowych;

g)       wyrażenia woli podtrzymania członkostwa Powiatu Drawskiego w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027;

h)       wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół przy ul. Złocienieckiej 25 w Drawsku Pomorskim;

i)        wyrażenia woli współpracy z Gminą Złocieniec oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Drawskiego na realizację wspólnego zadania;

j)        przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się
w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego,
w roku 2022;

k)       udzielenia z budżetu Powiatu Drawskiego na rzecz Gminy Wierzchowo pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo, Powiat Drawski”;

l)        udzielenia pomocy finansowej Gminie Kalisz Pomorski; 

m)    zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022;

n)       o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2022 – 2037.

Może Cię rownież zainteresować

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl