Strona główna Region Transakcja sprzedaży samochodu – o czym warto pamiętać?

Transakcja sprzedaży samochodu – o czym warto pamiętać?

przez admin1

W ramach prowadzonego przez nasz portal cyklu porad z zakresu prawa dziś zajmiemy się tematyką sprzedaży samochodu. Informacji na ten temat udzieliła nam Sabrina Maszkowska właściciel Kancelarii Prawnej ze Złocieńca.

Umowa sprzedaży należy do najczęściej zawieranych umów w obrocie prawnym. Prawdopodobnie każdy kierowca co najmniej raz w życiu sprzedawał samochód, przy czym najczęściej stosowane są  wzory umów sprzedaży pobrane z Internetu. Czy takie umowy w odpowiedni zabezpieczają strony? Odpowiadając na pytanie należy wskazać obligatoryjne elementy, jakie powinny się znaleźć w umowie oraz jakie obowiązki ciążą na sprzedającym i nabywcy.

Zgodnie z art. 535 §1 Kodeksu Cywilnego – przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Kodeks Cywilny nie konkretyzuje zatem formy, w jakiej powinna być sporządzona umowa sprzedaży. Optymalnym jednak rozwiązaniem będzie umowa zawarta w formie pisemnej, która w razie ewentualnego sporu może zostać wykorzystana dla celów dowodowych.

A co powinna zawierać umowa sprzedaży? Otóż:

  • Oznaczenie stron – imiona i nazwiska, adresy zamieszkania i zameldowania, numery pesel, numery i serie dowodów osobistych,
  • Określenie przedmiotu umowy – czyli samochodu – numer rejestracyjny, numer VIN, markę, model, rok produkcji, kolor, aktualny przebieg,
  • Informacje o warunkach umowy – cena, sposób i termin zapłaty oraz dzień, w którym dojdzie do wydania pojazdu,
  • Określenie strony, która poniesie koszty związane z umową sprzedaży,
  • Oświadczenia kupującego o tym, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu oraz sprzedającego, że samochód jest jego własnością oraz nie ciążą na nim zajęcia, czy ograniczane prawa rzeczowe,
  • godzinę, w której podpisano umowę i przekazano samochód nabywcy. Wskazanie konkretnej godziny zwolni sprzedawcę z odpowiedzialności, jeżeli nabywca w krótkim czasie po nabyciu samochodu spowoduje wypadek lub inne zdarzenie drogowe,
  • Podpisy stron.

Do czego zobowiązany jest sprzedawca samochodu? Główne kwestie dotyczą przede wszystkim ubezpieczenia OC. Sprzedający musi przekazać kupującemu dokumenty potwierdzające zakup OC, następnie w ciągu 14 dni zawiadomić ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu. 

Ponadto w przypadku sprzedaży pojazdu w ciągu 6 miesięcy od dnia nabycia (licząc od końca miesiąca, w którym samochód został nabyty sprzedający będzie zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od realnego zysku na zasadach ogólnych.

Jakie obowiązki ciążą na nabywcy? Obowiązkiem kupującego jest  zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej pojazdu. Konieczne jest złożenie deklaracji PCC-3 oraz uiszczenie zobowiązania w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Za niezapłacony podatek od kupna samochodu grozi kara za wykroczenie skarbowe. W sytuacji nie dokonania zapłaty kupujący powinien przyznać się do błędu składając w Urzędzie Skarbowym oświadczenie tzw. czynny żal jednocześnie regulując należność.

Pamiętajmy i obowiązkach związanych z dokonaną transakcją, aby uniknąć kar nałożonych za opóźnienia nałożonych przez Fiskusa.

Porady udzieliła Sabrina Maszkowska – Kancelaria Prawna w Złocieńcu. Kontakt: http://kancelariamaszkowska.pl/

Może Cię rownież zainteresować

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl