Strona główna Region Prawa najemcy: Co powinieneś wiedzieć przed wynajmem mieszkania?

Prawa najemcy: Co powinieneś wiedzieć przed wynajmem mieszkania?

przez admin1

Wynajem mieszkania jest popularnym rozwiązaniem dla wielu osób, zarówno dla tych, którzy dopiero rozpoczynają samodzielne życie, jak i dla tych, którzy chcą zmienić swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania. W tym artykule omówię kilka kluczowych kwestii, o których warto wiedzieć przed podpisaniem umowy najmu.

            Zawarcie  umowy – w przypadku najmu na okres powyżej roku powinna mieć formę pisemną. A co powinna zawierać umowa najmu:

 • Datę, miejsce zawarcia umowy oraz czas jej trwania – umowę najmu można nawiązać na czas oznaczony i nieoznaczony. W pierwszym przypadku należy określić początkową i końcową datę obowiązywania umowy.
 • Oznaczenie stron umowy – dane osobowe tj. imiona i nazwiska każdej ze stron, adresy, numery PESEL/NIP, a także serie i numery dokumentów tożsamości.
 • Dane osób, które będą użytkować lokal wraz z najemcą.
 • Przedmiot umowy najmu – szczegółowy opis lokalu: adres, powierzchnia, liczba pomieszczeń.
 • Deklarację wynajmującego, że jest właścicielem nieruchomości.
 • Zobowiązanie wynajmującego do udostępnienia najemcy rzeczy na czas określony w umowie.
 • Informację o wysokości czynszu, terminie i sposobie płatności oraz o dodatkowych opłatach eksploatacyjnych, które będzie ponosił najemca.
 • Informację o wysokości i sposobie rozliczenia kaucji, która nie może przekroczyć równowartości 12 czynszów.
 • Prawa i obowiązki każdej ze stron, szczególnie w jakim zakresie najemca może korzystać z mieszkania.
 • Warunki wypowiedzenia umowy, które nie mogą naruszać przepisów zawartych w ustawie o ochronie praw lokatorów.
 • Podpisy obu stron.

            Do umowy wskazane jest załączyć protokół zdawczo-odbiorczy, który powinien zawierać szczegółowy opis stanu faktycznego lokalu, wyposażenia, liczbę wydanych kluczy oraz stan liczników. Warto załączyć również fotografie, obrazujące stan lokalu w dniu wydania.

            Jeżeli jesteś wynajmującym – warto rozważyć zawarcie umowy najmu okazjonalnego, która bardzo skutecznie chroni interesy właściciela –  ten temat zostanie omówiony w kolejnym artykule.

            Należy pamiętać, że w dniu podpisania umowy wynajęty lokal staje się mieszkaniem najemcy,  a jego nietykalność podlega ochronie prawnej. Właściciel ma prawo wejść do mieszkania  w razie awarii jedynie w obecności lokatora, a podczas jego nieobecności z funkcjonariuszem Policji  lub Straży Miejskiej, ewentualnie w przypadku interwencji Straży Pożarnej, gdy jest to konieczne. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu najemca ma również obowiązek udostępnić lokal w celu przeprowadzenia okresowego przeglądu lokalu, ustalenia zakresu niezbędnych prac, ich wykonania oraz zastępczego wykonania przez właściciela prac obciążających lokatora. 

            Jeżeli właściciel wdarł się do wynajmowanego mieszkania albo na żądanie lokatora nie chce go opuścić po dokonaniu przeglądu, czy usunięciu awarii popełnia przestępstwo naruszenia miru domowego stypizowane w art. 193 Kodeksu karnego.

            Zgodnie z at. 662 Kodeksu cywilnego wynajmujący ma obowiązek zapewnić lokal w stanie przydatnym do użytku i utrzymywać go w takim stanie przez cały okres trwania umowy. Istotną kwestią jest kto dokonuje napraw i remontów w wynajmowanym mieszkaniu. W trakcie trwania umowy najmu to wynajmujący odpowiada za dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, w tym za wewnętrzne instalacje zapewniające dopływ wody, ciepła oraz energii elektrycznej. W tym zakresie najemca odpowiada wyłącznie za wady powstałe z jego winy.

            Najemca natomiast ma obowiązek utrzymywać lokal we właściwym stanie technicznym poprzez konserwację i dokonywanie drobnych napraw, czy remontów. Zgodnie z art. 6 b Ustawy o ochronie praw lokatorów najemca odpowiada m. in. za naprawy podłóg, okien i drzwi, wbudowanych mebli, armatury, pieców akumulacyjnych, przewodów odpływowych aż do pionów zbiorczych, malowanie, tapetowanie oraz naprawę uszkodzonych tynków.

            Podsumowując znajomość przepisów prawa oraz dokładne zapoznanie się z umową najmu są niezwykle istotne. Świadomość praw najemcy oraz umiejętność ich egzekwowania to kluczowe czynniki, które pozwalają nam lepiej chronić swoje interesy i zapewniają większą pewność podczas wynajmu mieszkania.

#współpraca z:

Porady udzieliła Sabrina Maszkowska – Kancelaria Prawna w Złocieńcu.

Kontakt: http://kancelariamaszkowska.pl/

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl