Strona główna Powiat DrawskiCzaplinek CZAPLINEK: informacja dotycząca prowadzenia działalności w zakresie produkcji i obrotu żywnością podczas imprezy Pol’and’Rock Festival 2023CZAPLINEK:

CZAPLINEK: informacja dotycząca prowadzenia działalności w zakresie produkcji i obrotu żywnością podczas imprezy Pol’and’Rock Festival 2023CZAPLINEK:

przez admin1

Zgodnie z 64 ust. 1 Ustawy o bezpieczeństwo żywności i żywienia (Dz. U. 2022 poz. 2132 ze zm.) podmioty działające na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składają wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów, w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, w formie pisemnej, według wzorów określonych odpowiednio  na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 2 i 3.

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dostępny na stronie internetowej https://www.gov.pi/webjpsse-drawsko-pomorskie, należy złożyć w siedzibie PSSE w Drawsku  Pomorskim,  ul. Jana Sobieskiego 1.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim zaleca wszystkim podmiotom, które planują prowadzić działalność w zakresie produkcji i obrotu żywnością podczas imprezy Pol’and’Rock Festival 2023 złożenie ww. wniosku w terminie do dnia 18.07.2023 r.

Dane, które należy zawrzeć we wniosku to:

• dane przedsiębiorcy/nazwa firmy, NIP/PESEL, REGON,

• telefon kontaktowy, adres e-mail,

• dokładne miejsce i planowany termin rozpoczęcia działalności,

• zakres planowanej działalności,

• organizacja punktu (np. wyposażenie, dostęp do sanitariatów i urządzeń służących do utrzymania higieny).

Podczas kontroli punktów gastronomicznych prowadzących działalność w zakresie produkcji i/lub obrotu żywnością na Pol’and’Rock Festival 2023, należy posiadać do wglądu wymagane dokumenty, tj.:

• aktualne orzeczenia lekarza o zdolności do wykonania prac, przy  wykonywaniu których istnieje ryzyko przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,

• dokumentację HACCP z opracowanymi Instrukcjami Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej wraz z zapisami z prowadzonej kontroli wewnętrznej,

• wynik badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi używanej w punkcie gastronomicznym,

• dokumenty umożliwiające śledzenie pochodzenia produktów i półproduktów (min. faktury i paragony sprzedaży),

• opracowany wykaz składników, w tym alergennych powodujących alergie lub reakcje nietolerancji w produkowanej i oferowanej do sprzedaży żywności,

• umowy ze specjalistyczną firmą usługową na wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych.

Podczas prowadzenia działalności w zakresie produkcji i obrotu żywnością należy zapewnić:

• dopływ bieżącej ciepłej i zimnej wody odpowiadającej wymaganiom jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

• właściwe warunki do mycia i dezynfekcji sprzętu i wyposażenia (odrębne stanowiska mycia rąk oraz mycia i dezynfekcji sprzętu i wyposażenia),

• dostęp do urządzeń mających na celu utrzymanie właściwej higieny pracowników wykonujących prace przy produkcji i/lub obrocie żywnością, w tym dostęp do urządzeń do mycia i suszenia rąk, higienicznie utrzymane sanitariaty i szatnie (możliwość przebierania się w czystą odzież roboczą i właściwego zabezpieczania odzieży własnej),

• osobom pracującym podczas produkcji i/lub obrotu żywnością orzeczenia lekarskie/książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz właściwą odzież roboczą,

• prawidłowe warunki przechowywania produktów i półproduktów, w tym wymagających zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego (min. dostęp do sprawnych urządzeń chłodniczych oraz monitorowanie warunków przechowywania poprzez wyposażenie urządzeń w termometry, przechowywanie środków spożywczych w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniami, tj. pyłem, kurzem, piskiem),

• odpowiedni stan techniczno-sanitarny pomieszczeń punktu gastronomicznego, w tym powierzchni pozostających w kontakcie z żywnością — wymaga to stosowania gładkich, zmywalnych, łatwych do utrzymania w czystości, odpornych na korozję nietoksycznych materiałów,

• właściwą ilość urządzeń umożliwiających usuwanie odpadów stałych i ciekłych,

• w przypadku bezpośredniego sąsiedztwa placu imprezy należy odprowadzać ścieki do sieci kanalizacyjnej lub zbiornika bezodpływowego (w przypadku braku podłączenia terenu do sieci wodno-kanalizacyjnej) z zapewnieniem właściwego ich usuwania,

• w przypadku lokalizacji punktu gastronomicznego w bezpośrednim sąsiedztwie placu imprezy należy posiadać umowy ze specjalistyczną firmą usługową na wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych,

• podmiot prowadzący działalność gastronomiczną podczas imprezy ponosi odpowiedzialność za bieżący stan higieniczno-sanitarny również wokół terenu przy gastronomii (część konsumencka).

Mając na uwadze bezpieczeństwo konsumentów nie jest wskazane używanie do produkcji potraw-surowych jaj oraz krojenia i przyprawiania mięsa w punktach gastronomicznych.

Ponadto w obiektach tymczasowych i ruchomych nie jest wskazany handel następującymi produktami:

• lodami z automatu,

• lodami porcjowanymi na gałki,

• kurczakami z rożna,

• jajami świeżymi,

• surówkami i sałatkami oraz sosami wymagającymi warunków chłodniczych,

• przekąskami nietrwałymi (np. z ryb, z dodatkiem majonezu, galarety), ze względu na wysokie zagrożenie mikrobiologiczne, które może powodować zatrucie pokarmowe.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim przypomina jednocześnie, że w świetle art. 17 – 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustalającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, całkowitą odpowiedzialność za jakość zdrowotną produkowanych, przetwarzanych oraz wprowadzanych do obrotu gródków spożywczych ponosi producent lub podmiot wprowadzający je do obrotu.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl