Strona główna Powiat DrawskiZłocieniec Najem okazjonalny: to trzeba wiedzieć przy zawieraniu umów

Najem okazjonalny: to trzeba wiedzieć przy zawieraniu umów

przez admin1

W poprzednim artykule skoncentrowałam się na prawach najemcy oraz najważniejszych aspektach związanych z podpisaniem umowy najmu. Dzisiaj uwagę poświecę drugiej stronie umowy, czyli wynajmującemu, w szczególności aspektom jego ochrony w kontekście najmu okazjonalnego.

Czym jest najem okazjonalny i czym różni się od „zwykłego” najmu?

Najem okazjonalny uregulowany jest w przepisach ustawy z dnia 21 czerwca 2011 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a z definicji wyrażonej w art. 19a ust. 1 wynika, że umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Wynajmującym może być wyłącznie osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej w zakresie wynajmu mieszkań. A co z przedsiębiorcami prowadzącymi ten rodzaj działalności? Mogą skorzystać z podobnego rozwiązania – najmu instytucjonalnego.

Jak zawrzeć skuteczną umowę najmu okazjonalnego?

Umowa najmu okazjonalnego dla swojej ważności powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Ponadto powinna zawierać następujące załączniki:

1. oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu,

2.  wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu,

3. oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu.

Na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym, jednak nie jest to forma wymagana dla jego ważności.

Warto zaznaczyć, że oświadczenie właściciela/posiadacza tytułu prawnego do lokalu może zostać w każdym czasie przez niego cofnięte, dlatego warto wspomnieć o brzmieniu art. 19 ust. 3 cytowanej ustawy że w razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu najemca jest zobowiązany w terminie 21 dni od powzięcia o tym wiadomości wskazać innym lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu oraz przedstawić oświadczenie właściciela tego lokalu pod rygorem wypowiedzenia umowy przez wynajmującego.

Należy podkreślić, że właściciel ma obowiązek zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni od rozpoczęcia najmu.

Do zalet najmu okazjonalnego należy niewątpliwie możliwość uproszczonej eksmisji niechcianego lokatora bez konieczności zapewniania mu lokalu zastępczego.

Jeżeli najemca nie opuści lokalu po wygaśnięciu umowy właściciel może skierować do niego pisemne żądanie opróżnienia lokalu w terminie nie krótszym niż 7 dni. Pismo to musi zostać   opatrzone urzędowo poświadczonym podpisem. Po upływie tego terminu wynajmujący może wystąpić do sądu  o nadanie klauzuli wykonalności oświadczeniu najemcy, a komornik w oparciu o ten tytuł wykonawczy dokona eksmisji niechcianych lokatorów.

Warto zastanowić się nad tą formą najmu, aby skutecznie chronić swoje interesy, a najem mieszkania stał się źródłem dodatkowego dochodu, a nie dodatkowych problemów.

#współpraca z:

Porady udzieliła Sabrina Maszkowska – Kancelaria Prawna w Złocieńcu.

Kontakt: http://kancelariamaszkowska.pl/

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl