Strona główna Powiat DrawskiKalisz Pomorski Kalisz Pomorski: ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE III SESJI RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIMKalisz Pomorski:

Kalisz Pomorski: ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE III SESJI RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIMKalisz Pomorski:

przez admin1

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 maja 2004 roku o godz. 1000  (środa) odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej                    w Kaliszu Pomorskim.

Sesja odbędzie się w Pałacu w Kaliszu Pomorskim ul. Wolności 31.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji Rady Miejskiej:- Nr I/24 z dnia 7.05.2024 r.- Nr II/24 z sesji nadzwyczajnej z dnia 16.05.2024 r.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podjętych między sesjami.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
 7. Informacja Burmistrza o sposobie załatwienia interpelacji i zapytań.
 8. Sprawozdanie z działalności MGOPS w Kaliszu Pomorskim za 2023 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej – Druk Nr 11.
 9. Informacja z wykonania zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kalisz Pomorski za rok 2023 – Druk Nr 12.
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kalisz Pomorski za 2023 rok – Druk Nr 13.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały Nr LXXXIV/605/23 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia
  27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski
  na 2024 rok – Druk Nr 14.
 • uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski                                                                     na lata 2024-2039 – Druk Nr 15.
 • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kalisza Pomorskiego – Druk Nr 16.
 • wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Kalisz Pomorski – Druk Nr 17.
 • wyznaczenia delegata do Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Druk Nr 18.
 • zmieniająca Uchwałę Nr II/6/24 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kaliszu – Druk Nr 19.
 • wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców – Druk Nr 20.
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – Druk Nr 21.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Odpowiedzi Burmistrza na  interpelacje i zapytania.

14. Sprawy różne i wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

Posiedzenia komisji:

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Polityki Społecznej odbędzie się w dniu 27 maja 2024 roku (poniedziałek)  o godz. 730 w Pałacu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grażyna Kowalska

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl