Strona główna Powiat DrawskiKalisz Pomorski Kalisz Pomorski: informacja o możliwości uzyskania stypendium

Kalisz Pomorski: informacja o możliwości uzyskania stypendium

przez admin1

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne, które może zostać przyznane uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych (klasy IV-VIII) oraz ponadpodstawowych znajdujących się na terenie Gminy Kalisz Pomorski. Stypendium ma charakter motywacyjny oraz przyznawane jest raz w roku kalendarzowym, po zakończeniu roku szkolnego.

Uczniowi może zostać przyznane stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego za szczególne osiągnięcia naukowe, gdy spełni łącznie następujące warunki:

– jest finalistą lub laureatem olimpiad przedmiotowych, lub konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty, lub Ministra Edukacji Narodowej,

– posiada co najmniej dobrą ocenę z zachowania,

– uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen nie mniejszą niż 4,0.

Stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego za szczególne osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

– w zawodach organizowanych przez Polskie Związki Sportowe uzyskał jedno z sześciu pierwszych miejsc w indywidualnych zawodach sportowych lub uzyskał jedno z czterech pierwszych miejsc w drużynowych zawodach sportowych, należąc przy tym do podstawowego składu drużyny bądź został powołany do wojewódzkiej kadry młodzieżowej w swojej dziedzinie sportu,

– posiada co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z wychowania fizycznego.

Uczniowi może być przyznane stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego za szczególne osiągnięcia artystyczne, gdy spełni poniższe warunki:

– zajął I, II lub III miejsce konkursie, przeglądzie, turnieju lub festiwalu organizowanych przez Kuratora Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub instytucje kultury, dla których organizatorem lub współprowadzącym jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

– posiada co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach do dnia 31 sierpnia 2024 r. Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa szkolnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły oraz kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe uprawniające do otrzymania stypendium.

       Wszelkie informacje na temat stypendium motywacyjnego można uzyskać w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim bądź pod numerem telefonu 943617768.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl