Strona główna Powiat DrawskiCzaplinek CZAPLINEK: Informacja z LXIV Sesji Rady Miejskiej

CZAPLINEK: Informacja z LXIV Sesji Rady Miejskiej

przez admin1

W dniu 30 listopada 2023 roku o godz. 12.00 odbyła się LXIV Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku.

Obrady Sesji prowadził Pan Michał Olejniczak – Przewodniczący Rady Miejskiej z sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6. Zgodnie ze Statutem Gminy Czaplinek rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

W sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna Radna: Aleksandra Ławrukiewicz.

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie: 

 1. Programu współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 podjęła 14 głosami „za” w obecności 14 radnych;
 2. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych – podjęła 14 głosami „za” w obecności 14 radnych;
 3. oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  podjęła 14 głosami „za’’ w obecności 14 radnych; 
 4. zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych  podjęła 13 głosami „za’’ oraz 1 głosem ,,wstrzymującym się’’ (Radny Sebastian Matułojć) w obecności 14 radnych;
 5. wydzierżawienia na okres do 31 lipca 2029 r. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek  podjęła 14 głosami „za’’ w obecności 14 radnych;
 6. wydzierżawienia na okres pięciu lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek  podjęła 14 głosami „za” w obecności 14 radnych;
 7. wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek  podjęła 14 głosami „za’’ w obecności 14 radnych;
 8. wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek  podjęła 14 głosami „za’’ w obecności 14 radnych;
 9. zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2023 r. – podjęła 12 głosami „za’’, przy 1 głosie ,,przeciwnym’’ (Radny Michał Olejniczak) oraz 1 głosie ,,wstrzymującym się’’ (Radny Tomasz Marciniak) w obecności 14 radnych;
 10. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2023-2032  podjęła 13 głosami „za’’, przy 1 głosie ,,przeciwnym’’ (Radny Michał Olejniczak) w obecności 14 radnych;
 11. opłaty za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie wytwarzania energii cieplnej z kotłowni przy ul. Wałeckiej 49 w Czaplinku – podjęła 13 głosami „za’’, przy 1 głosie ,,wstrzymującym się’’ (Radny Michał Olejniczak) w obecności 14 radnych;
 12. górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Czaplinek oraz górnej stawki opłaty ponoszonej za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych – podjęła 12 głosami „za’’, przy 1 głosie ,,przeciwnym’’ (Radny Michał Olejniczak) oraz 1 głosie ,,wstrzymującym się’’ (Radny Grzegorz Gabryś) w obecności 14 radnych;
 13. wysokości opłaty za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na miejskiej oczyszczalni ścieków w Czaplinku – podjęła 12 głosami „za’’, przy 1 głosie ,,przeciwnym’’ (Radny Michał Olejniczak) oraz 1 głosie ,,wstrzymującym się’’ (Radny Grzegorz Gabryś) w obecności 14 radnych;
 14. zmiany uchwały Nr LIII/486/22 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Czaplinek na lata 2023-2030  podjęła 14 głosami „za’’ w obecności 14 radnych.

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Anna Burdziuk

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl