Strona główna Powiat Drawski POWIAT DRAWSKI: INFORMACJA Z LVI SESJI RADY POWIATU DRAWSKIEGOPOWIAT DRAWSKI:

POWIAT DRAWSKI: INFORMACJA Z LVI SESJI RADY POWIATU DRAWSKIEGOPOWIAT DRAWSKI:

przez admin1

W dniu 10 lutego 2023 roku odbyła się LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadziła Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego. Głównym tematem sesji były sprawozdania: z działalności Rady Powiatu Drawskiego, z działalności Komisji Stałych oraz z działalności Zarządu Powiatu Drawskiego.

Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu za 2022 r.. przedstawiła Przewodnicząca Rady Powiatu. Rada Powiatu jest organem stanowiącym i do jej kompetencji należy podejmowanie działań zmierzających do regulacji życia mieszkańców na terenie powiatu, zgodnie

z kompetencjami zawartymi w ustawie o samorządzie powiatowym. Obecna Rada została wybrana w 2018 r. w wyborach powszechnych i jest VI kadencją samorządu powiatowego. Prezydium Rady tworzą:

  1. Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu,
  2. Marcin Krężel – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
  3. Karol Korczyński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.

W okresie sprawozdawczym Rada Powiatu odbyła ogółem 13 sesji i podjęła 86 uchwał.

W tym okresie Radni złożyli 19 interpelacji, 18 wniosków i zapytań. Dotyczyły one m.in. stanu i remontów dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych; ochrony zdrowia i spraw społecznych; edukacji; promocji i bezpieczeństwa publicznego.

      W Radzie Powiatu działa pięć Komisji Stałych : Komisja Rewizyjna; Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju; Komisja Zdrowia
i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisja Oświaty. Komisje w okresie sprawozdawczym zgłosiły łącznie 45 wniosków i opinii.

      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w 2022 r. przedstawił Radzie Henryk Szreta – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Następnie Stanisław Cybula – Starosta Drawski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu Drawskiego za 2022 r. Zarząd Powiatu tworzą :

1.      Stanisław Cybula   –   Przewodniczący Zarządu,

2.      Waldemar Włodarczyk   –   z – ca Przewodniczącego Zarządu,

3.      Zbigniew Dudor        –  członek Zarządu,

4.      Marek Tobiszewski – członek Zarządu.

     Zarząd w okresie sprawozdawczym odbył łącznie 48 posiedzeń i zajmował się sprawami m.in. z dziedziny promocji i ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej i polityki prorodzinnej, ochrony zabytków i kultury, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, przeciwdziałania bezrobociu oraz lokalnego rynku pracy. Zarząd na swoich posiedzeniach podjął szereg różnego rodzaju decyzji, w tym:

– przygotowano 98 projektów uchwał Rady Powiatu, w tym projekt budżetu Powiatu Drawskiego  na 2023 rok,

– podjęto 137 uchwał Zarządu Powiatu Drawskiego,

– rozpatrzono 165 podań i wniosków w zakresie gospodarki mieniem powiatu, udzielenia dofinansowań, spraw gospodarczych i społecznych,

– przyjęto 80 sprawozdań, informacji i raportów z działalności jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych służb, inspekcji i staży,

– rozpatrzono 52 innych spraw.

           Radni zapoznali się także  ze sprawozdaniem Starosty Drawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz analizą sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych, a także ze sprawozdaniem z realizacji porozumienia Powiatu z Gminą Drawsko Pomorskie w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. St. Żeromskiego w Drawsku Pomorskim zadań powiatowej biblioteki publicznej. Przedstawione podczas sesji sprawozdania i informacje dotyczyły działalności w 2022 r.

           Podczas sesji Przewodnicząca Rady i Starosta Drawski w imieniu Rady Powiatu Drawskiego pogratulowali Maciejowi Rydzewskiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkól w Kaliszu Pomorskim oraz gronu pedagogicznemu za otrzymanie przez Technikum Informatyczne tytułu „Brązowej” Szkoły w tegorocznym rankingu „Perspektyw” w województwie zachodniopomorskim. Ponadto podziękowali Aleksandrze Orlińskiej kończącej pracę zawodową na stanowisku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim za wieloletnią współprace jednocześnie gratulując Barbarze Głowackiej objęcia z dniem 07 lutego 2023 r. stanowiska Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim.  Następnie podziękowali przedstawicielom Straży Pożarnej tj. st. bryg. Pawłowi Dymeckiemu – Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, jego zastępcy mł. bryg. Andrzejowi Podolakowi, a także  Mateuszowi Waszczykowi – Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Komendzie Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim oraz druhowi Adamowi Czernikiewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i druhnie Agnieszce Kałamańskiej za udzieloną pomoc i wsparcie przy organizacji  wizyty w dniach 16 – 19 stycznia 2023 r. delegacji z Powiatu Segeberg w Powiecie Drawskim.

Radni przyjęli także uchwały  w sprawie :

a)      ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

b)      odwołania członka Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju;

c)      zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pomorskim;

d)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski;

e)      udzielenia z budżetu  Powiatu Drawskiego na rzecz Gminy Czaplinek pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa dróg gminnych w północnej części miasta Czaplinek w ulicach Pięciu Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej”;

f)    wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Drawsko Pomorskie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego;

g)      wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Złocieniec nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego;

h)      zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022;

i)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023 – 2038.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl