Strona główna Region Zakład Karny w Wierzchowie – oferty pracy, trwa rekrutacja

Zakład Karny w Wierzchowie – oferty pracy, trwa rekrutacja

przez admin
Newsy z Pojezierza Drawskiego

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY , MŁ.INSTRUKTOR DZIAŁU EWIDENCJI, MŁ. WYCHOWAWCA DZIAŁU PENITENCJARNEGO

Zakład Karny w Wierzchowie informuje o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie naboru kandydatów na stanowisko:
STRAŻNIKA DZIAŁU OCHRONY , MŁODSZEGO INSTRUKTORA DZIAŁU EWIDENCJI, MŁODSZEGO WYCHOWAWCY DZIAŁU PENITENCJARNEGO.

1) strażnik działu ochrony – Praca w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – nadzór osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, praca z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby; preferowane wykształcenie średnie. Ponadto kontrola osadzonych – w związku z zapisem w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny Wykonawczy „(…) kontrola osobista polega na oględzinach ciała oraz sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci (…) . Wykształcenie co najmniej średnie.

Wynagrodzenie: 3 363,00 zł brutto

2) młodszy wychowawca działu penitencjarnego – Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wykształcenie wyższe z tytułem magistra o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji,a w szczególności z zakresu resocjalizacji, profilaktyki społecznej, pedagogiki, psychologii, socjologii, kryminologii.

Wynagrodzenie: 4 005,00 zł brutto

3) młodszy instruktor działu ewidencji – Praca w systemie jednozmianowym, wykształcenie wyższe zawodowe na kierunku prawo, administracja.

Wynagrodzenie: 3 556,00 zł brutto

Planowane terminy przyjęcia do służby:

– 1,6,14,20,27 kwietnia 2020r.,

– 4,11,18,25 maja 2020r.,

– 1,8,15,22 czerwca 2020r.,

– 1,6,13,20,27 lipca 2020r.

– 3,10,17,24 sierpnia 2020r.

– 1,7,14,21 września 2020r.

– 1,5,12,19,26 października 2020r.

– 2,9,16,23 listopada 2020r.

Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca n/w. wymagania formalne:

  • posiadająca obywatelstwo polskie;
  • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; UWAGA: wpis w książeczce wojskowej: przeniesiony do rezerwy;
  • korzystająca z pełni praw publicznych;
  • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
  • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
  • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
  • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Dokumenty jakie należy przesłać w celu wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego:

– podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega; (UWAGA: proszę o podanie adresu e-mail do kontaktu)

– wypełnioną ankietę personalną (będącą załącznikiem do ogłoszenia) UWAGA: proszę wypełniać wszystkie pola pismem drukowanym odpowiadając pełnymi zdaniami na wszystkie zadane pytania. UWAGA: proszę nie wypełniać ostatniego oświadczenia kandydata – to oświadczenie wypełniamy w dniu przyjęcia do służby;

– kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (UWAGA: w tym świadectwo ukończenia szkoły średniej również w przypadku posiadania wykształcenia wyższego (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

– kserokopie książeczki wojskowej (stronę z danymi identyfikacyjnymi, okresami odbywania służby, nadaniem stopnia oraz przeniesieniem do rezerwy);

– oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (załącznik );

– oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik ).

Miejsce i termin składania wyżej wymienionych dokumentów:

Dokumenty składane są w Zakładzie Karnym w Wierzchowie osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 21 lutego 2020 roku – decyduje data wpływu do jednostki z adnotacją „Nabór do służby w Służbie Więziennej”.:

  1. Zakład Karny w Wierzchowie, ul. Szkolna 8, 78-530 Wierzchowo;

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych dokumentów lub złożenia dokumentów niekompletnych do 21 lutego 2020r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z:

1) etapu wstępnego obejmującego:

a) ocenę złożonych dokumentów i wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy służby i stanowiska służbowe,

b) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (możliwość uzyskania od 2 do 30 punktów),

c) przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (możliwość uzyskania od 0 do 30 punktów),

d) uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

e) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata, w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1580, 2018 r. poz. 1573) (możliwość uzyskania od 0 do 30 punktów),

f) sporządzenie arkusza oceny kandydata,

g) wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego;

2) etapu sprawdzającego obejmującego:

ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej, przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

3) etapu końcowego obejmującego utworzenie na podstawie uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego punktów rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający. Ranking kandydatów zostanie ogłoszony na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie w sposób zapewniający anonimizację danych.

Kandydatom umieszczonym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat zgodny z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

Kandydaci w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu przedstawiającym ranking przesyłają do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie oświadczenie w pisemnej formie informujące o dokonanym przez siebie wyborze jednostki organizacyjnej.

Jeżeli potrzeby służby i istniejące wakaty to uzasadniają, istnieje możliwość dokonania uzupełniającego wyboru, w ramach wskazanych wakatów w jednostkach organizacyjnych, przez kandydatów, którzy:

– nie wyrazili zgody na wyznaczone w postępowaniu miejsce pełnienia służby,

– nie uzyskali pozytywnego rozstrzygnięcia,

– zostali umieszczeni na liście rezerwowej.

Termin uzupełniającego wyboru zostanie określony w ogłoszeniu przedstawiającym ranking kandydatów.

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) – 30 punktów;

2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku prawo, resocjalizacja, profilaktyka społeczna, psychologia, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne, informatyka, kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, nauk technicznych – 20 punktów;

3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 – 15 punktów;

4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) – 30 punktów;

5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) – 15 punktów;

6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej – 30 punktów;

7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe – 10 punktów.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) stopień naukowy lub tytuł naukowy – 30 punktów;

2) specjalizacja lekarska – 20 punktów;

3) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego – 10 punktów;

4) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego – 8 punktów.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 w siedzibie Zakładu Karnego w Wierzchowie ul. Szkolna 8 lub pod numerem telefonu: (94) 3400791,

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej, z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 37a (tel. 22 640 83 61).

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Centralnego Zarządu Służby Więziennej, e-mail: iod_czsw@sw.gov.pl, tel. 22 640 86 41.

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

FORMULARZE I DOKUMENTY DOSTĘPNE NA STRONIE: https://sw.gov.pl/praca-oferta/zaklad-karny-wierzchowo-straznik-dzialu-ochrony

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl